Internship

Konsep 

Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan           pengetahuan, kemahiran dan  pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas        guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai projek/aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah atau aktiviti rutin yang telah menjadi amalan dan budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan             pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan mentor. Internship juga memberi peluang      kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri,      membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke            arah melahirkan  guru permulaan yang berkesan.

 

Lain-lain berkaitan Internship

13. Internship PISMP