Fungsi

FUNGSI JABATAN HAL EHWAL PELAJAR

* Merancang dan menyelaras tadbir urus program pembangunan kepimpinan dan pembinaan watak pelajar

* Merancang, menyelaras urus tadbir dan memantau pelaksanaan aktiviti kebajikan dan keselamatan pelajar.

* Merancang, menyelaras urus tadbir dan memantau pelaksanaan aktiviti pengukuhan dan penghayatan                  program kerohanian  dan moral.

* Merancang dan menyelaras urus tadbir Penguatkuasaan Akta 174 IPG.

* Menyelaras penyediaan peraturan=peraturan berkaitan dengan Akta 174 dan Kolej Kediaman IPGM

* Menyelaras prosedur pendaftaran dan minggu pengurusan pelajar baharu IPG.

* Mengurus dan menyelaras penubuhan jawatankuasa yang berkaitan dengan Hal Ehwal Pelajar IPG.

* Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee dan perkhidmatan bimbingan      dan kaunseling   pelajar IPG. 

* Merancang, memantau dan menyelaras pelaksanaan aktiviti Kolej Kediaman IPG.

* Merancang, menyelaras dan mengawal selia tadbir urus Jawatankuasa Pelajar (JPP) di IPG Kampus.

* Merancang dan menubuhkan Persatuan Alumni serta menyelaras pelaksanaan aktiviti Persatuan Alumni.

* Merancang dan menyelaras perlaksanaan aktiviti konvokesyen  IPG KPM dan IPG Kampus.

* Merancang dan menyelaras program dan aktiviti pelajar dengan agensi luar.

* Menyelaras dan mengurus jemputan Tetamu Kehormat yang berkaitan dengan aktiviti pelajar